Wat belijden wij?

Het begin – de goede schepping

Wij geloven dat de wereld niet toevallig is ontstaan, maar dat God deze wereld heeft geschapen. God is volmaakt en Hij heeft ook de mens geschapen met volmaakte liefde tot God en tot alle andere schepselen. De mens voldeed toen volkomen aan Gods wil en wet. Deze wet bestaat uit de Tien Geboden en is tot welzijn van alle mensen. God had de mensen het eeuwige leven beloofd als ze Hem gehoorzaam zouden blijven, maar ook dat ze zouden sterven als ze ongehoorzaam zouden zijn.

Zonde en ellende

De eerste mensen Adam en Eva zijn toch in opstand gekomen tegen God. Hierom is de aarde vervloekt en is er een toestand van voortdurende ellende op de aarde gekomen. De mensen zijn sterfelijk geworden. Ten diepste zijn ze geneigd om zowel God als hun medemensen te haten. Voortdurend zondigen ze: ze voldoen niet meer aan Gods wil en wet. God is daarom vertoornd op de mensen. De mens ervaart in dit leven vaak al iets van de straf van God over zijn zonden, maar zal ook na het sterven daarvoor veroordeeld worden door God. Dit zal een eeuwige straf in de hel zijn: een plaats waar voortdurend pijn is, waar het geweten voortdurend spreekt en waar de toorn van God eeuwig gevoeld zal worden.

Jezus de Verlosser

Het grote wonder is echter dat het hiermee niet stopt: direct nadat de eerste mensen gezondigd hadden heeft God Zelf (in Zijn oneindige liefde) beloofd dat er een Verlosser zou komen. Deze Verlosser is  ook gekomen rond het begin van onze jaartelling: Jezus, de zoon van God, Die tegelijk ook echt mens is (Zijn komst herdenken we met Kerst). Jezus is de enige mens die nooit zonden heeft gedaan en dus wel volkomen aan Gods wil en wet is blijven voldoen. Daarnaast wilde Hij vrijwillig de schuld van de zonden dragen in de plaats van degenen die in Hem geloven. Hij is hiervoor gestorven aan het kruis (dat herdenken we met Goede Vrijdag). Hij kon deze eeuwige toorn van God voor hen dragen omdat hij naast mens ook God is. Hij is na Zijn dood begraven, maar na drie dagen Zelf weer opgestaan (dat herdenken we met Pasen). Daarmee heeft Hij getoond dat Hij de straf volledig heeft gedragen en dat hij de hel en de dood heeft overwonnen voor allen die oprecht in Hem geloven. Veertig dagen na Zijn opstanding is Jezus naar de Hemel gegaan (dat herdenken we met Hemelvaart), maar heeft kort daarna op het Pinksterfeest Zijn Geest, de Trooster, gezonden. Jezus zal echter terugkomen en zal dan alle mensen oordelen of zij Hem persoonlijk als Verlosser kennen. 

Het geloof in Jezus

Degenen die in Jezus geloven, zullen ervaren dat ze voor God niet meer schuldig zijn. Ze worden daarmee geen heiligen; ze merken dat ze aan de ene kant nog steeds geneigd zijn om te zondigen, terwijl ze anderzijds de zonden ook haten. Ze zullen soms ook Gods liefde ervaren en zullen oprecht proberen om volmaakt volgens Zijn wil te leven. Omdat de Heere Jezus de straf voor hen gedragen heeft zullen ze vrijgesproken worden van hun zondeschuld en zullen ze na het sterven eeuwig in volmaakte vreugde en vrede met God mogen leven.

De Bijbel – Gods Woord

Zoals hierboven aangegeven heeft de Heere direct nadat de eerste mensen gezondigd hadden, beloofd dat er een Verlosser zou komen. Daarna heeft Hij de mensen steeds duidelijker geleerd hoe Hij gediend wil worden, hoe de mens schuldig staat tegenover Hem, maar ook hoe Hij verlossing gewerkt heeft en hoe Hij deze aan de gelovigen geeft. Dit heeft Hij laten opschrijven door diverse mensen verspreid over een periode van zo’n 1600 jaar. Dit vormt samen de Bijbel. Hoewel de boeken in de Bijbel door mensen zijn geschreven noemen wij de Bijbel toch het Woord van God, omdat God de Bijbelschrijvers door de Heilige Geest geleid heeft bij het opschrijven daarvan. Tijdens onze kerkdiensten wordt er gepreekt over een gedeelte van de Bijbel. In de Bijbel kunnen we dus lezen wie God is, hoe Hij gediend wil worden, dat wij zondaren zijn, dat wij ellendig zijn, maar ook dat wij daaruit verlost kunnen worden en hoe dat dan gebeurt.

Geloofsbelijdenissen

De Bijbel is bijna 2000 jaar geleden voltooid. In de loop van de tijd zijn er soms discussies geweest over de wijze waarop bepaalde zaken in de Bijbel uitgelegd moeten worden. Die discussies hebben geleid tot een aantal belijdenisgeschriften waaraan wij ons ook verbonden weten. Dit betreft met name:

Deze belijdenissen zijn vaak achterin de Bijbel opgenomen en zijn bijvoorbeeld ook te lezen via de site van de GBS (kies daar bijv. eerst ‘Overslaan’ en daarna het menu linksbovenaan direct naast de home/dashboard knop). Daarnaast kunt u daar ook de Bijbel digitaal raadplegen (SV).

Uw gratis Bijbel

Van harte wensen wij u toe dat u ook het geloof in Jezus mag verkrijgen en zo de vrede, zaligheid en liefde van God mag leren kennen! Indien u belangstelling hebt om een gratis Bijbel te verkrijgen kunt u contact met ons opnemen; zie hiervoor het menu Contact. Daarnaast wijzen wij u graag op de Online Bijbelcursus die ons Deputaatschap Evangelisatie verzorgt!

Hoe verloopt een kerkdienst?

Een beschrijving van de kerkdienst treft u aan in het volgende document.